AKCIÓ SZABÁLYAI

Tiago nyereményjáték részvételi és játékszabályzata

1.

Részvételi feltételek

1.1.

Eta Hungary Kft. (1115 Budapest, Bártfai utca  54.) továbbiakban:Szervező) nyereményjátékot szervez Tiago Nyereményjáték néven .A Nyereményjátékban kizárólag az 5.3. pontban foglalt azon személyi feltételeknek megfelelő devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személyek (Játékosok) vehetnek részt, akik a Nyereményjáték időtartama alatt a Vöröskő Kft által üzemeltett Euronics üzleteiben legalább 1 darab ETA 350790000 típusú porszívó készüléket vásárolnak és a vásárlást igazoló nyugtával, iletve a www.eta.hu weboldalon feltüntetett adatok megadásával regisztálnak.

1.2.

A Játék folyamán egy nyugta csak egyszer pályázhat, és a vásárlás időpontja csak egyszer számít érvényes Pályázatnak, egy nyugta a Játék teljes időtartama alatt az első beérkezés alkalmával vesz részt a Játékban és kerülhet kisorsolásra.

1.3.

A Játékosok nyerési esélyeiket többszöri termékvásárlás esetén több érvényes Pályázat elküldésével növelhetik, de minden megvásárolt terméket külön-külön regisztrálni kell.

1.4.

A Nyereményjátékban való részvétel a jelen hivatalos részvételi és játékszabályok automatikus elfogadását jelenti.

1.5.

A Nyereményjátékban való részvétel további feltétele az is, hogy a játékos az eredeti blokkot megőrizze a kért határidőig.

2.

A Nyereményjáték időtartama:

2.1.

A Nyereményjáték időtartama 2016.szeptember 10- 2016.október 09.

3.

A Nyereményjáték menete és a megnyerhető Nyeremények

3.1.

A Nyereményjáték során az alábbi Nyeremények kerülnek kisorsolásra:

3.1.1.

A megvásárolt készülék vételárának az 50%-át az Eta Hungary Kft. visszafizeti 10 szerencsés vásárlónak. A nyerteseket a játék végét követő 15 napon belül sorsoljuk, a nyerteseket 30 napon belül értesítjük.

Az összeget a nyertes bankszámlájára utaljuk.

3.2.

A Nyereményjáték során a Nyertesek és Pótnyertesek véletlenszerű sorsolás alapján kerülnek kisorsolásra.

3.2.1.

A Nyereményjáték lezárását követően, a beérkezett érvényes pályázatok közül sorsoljuk ki a nyertes Pályázatokat 10 db tartaléknyertessel hetente egy alkalommal a nyereményjáték lejártáig. Minden héten 2 nyertest sorsolunk ki 5 héten keresztül. Amennyiben a nyertes Vásárló kizárásra kerül (nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek) vagy az értesítéstől számított 14 napon belül a Nyereményjátékban használt telefonszámon nem elérhető és így a Nyereményt nem áll módunkban átadni, helyette a kisorsolt pótnyertes minősül győztesnek.

4.

A Nyertesek értesítése, Nyeremények átvétele

4.1.

A kisorsolt játékosok telefonon és e-mailben kapnak értesítést.

4.2.

A hetente kisorsolt nyertes játékosokat e-mailben és telefonon értesítjük.

4.3.

A Nyereményjáték lezárása után a Nyertes Játékosok nevei a www.eta.hu és a www.euronics.hu honlapokon kerülnek közzétételre.

4.4.

Amennyiben a Vásárló a kiértesítést követő 14 napon belül nem jelentkezik, Nyereményét nem áll módunkban átadni. Ez esetben is a Pótnyertes minősül Nyertesnek!

4.5.

A Nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem róható. A Szervező a Nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül egyszeri kiküldési alkalommal tudja biztosítani.

5.

Egyéb feltételek

5.1.

Amennyiben a Nyertes a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

5.2.

A Szervező által lebonyolított Nyereményjátékban kizárólag azon Vásárló vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel: devizabelföldi, cselekvőképes, magyar állampolgár, aki nem áll üzleti kapcsolatban, munkaviszonyban az ETA Hungary Kft-vel, illetve a Vöröskő Kft-vel sem.

5.3.

A Szervező a Nyeremények átadásáig kizárhatja a Nyereményjátékból azt a Pályázót, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. Az adatok ellenőrzése az egyes sorsolásokat követően történik. A Vásárló téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

5.4.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a promócióban kisorsolt Nyertesektől bekérje a személyes dokumentumok másolatát a Nyeremények átvételére való jogosultság igazolásaképpen.

5.5.

A Nyereményhez tartozó mindennemű adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és az adó megfizetésén kívül további kötelezettség nem terheli.

5.6.

A vásárlást igazoló nyugtán található termékek beazonosíthatatlansága miatt a Nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért a Szervezőt felelősség nem terheli, míg a kézbesítés során a nyereményekben keletkezett károkért vagy azok teljes megsemmisüléséért a kézbesítés teljesítője a felelős.

5.7.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen promóciót bejelentés nélkül megváltoztassa, vagy visszavonja vis major (háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor. Továbbá fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden illetéktelen (a Játékban való részvételre nem jogosult) személy által beküldött vagy érvénytelen Pályázatot. Ez esetben e tényről a Szervező a tájékoztatást a www.eta.hu honlapon közzéteszi.

5.8.

A Nyereményjátékkal kapcsolatos információk megtalálhatók a www.eta.hu oldalon, valamint emailben kérhetőek a FerenczR@eta.cz email címen, továbbá a +36 70 426 5670-es telefonszámon hétköznaponként 10:00 – 17:00 között. Szervező bármikor jogosult a jelen Játékszabályzatot módosítani, amely a módosított szabályzat fenti honlapon történő közzétételével lép hatályba.

5.9.

A Szervező a Nyereményjáték lezárulta után 60 napon túl semmilyen, a nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

 

6.

Adatvédelem

6.1.

A Játékos a Pályázat beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az ott megadott személyes adatait a szervező kezelje és az adatkezelés céljának megfelelően a Lebonyolítónak átadja. Az adatkezelés célja a Játék lebonyolítása és a nyeremények átadása. A Játékos hozzájárul ahhoz, hogy az önként megadott személyes adatait: nevét, lakcímét (csak helység vagy település) és nyereményét az ETA Hungary Kft. a weboldalán minden további feltététel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatban nyilvánosságra hozza. Az adatkezelés legfeljebb a célhoz szükséges ideig tart. Az adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi törvény) alapján jár el. Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában az adattulajdonost megilleti az Adatvédelmi törvény 14319. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kezdeményezheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát is. Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából eljáró Lebonyolító szigorúan bizalmasan, az

Adatvédelmi törvény adatfeldolgozókra vonatkozó rendelkezéseinek maradéktalan betartásával végzi. Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy személyes adatait a Szervező kezelje, nevének és pontos címének megadásával írásbeli vagy elektronikus nyilatkozatban kérheti adatai törlését a nyilvántartásból az adatkezelőtől a következő email vagy postai címen:

A tiltó nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Játékos adatai az adatkezelő nyilvántartásából törlésre kerülnek. Az adattörlés a fenti hozzájárulás alapján a törlést megelőzően történt korábbi felhasználások jogszerűségét nem érinti. A Szervező felhívja ugyanakkor a figyelmet, hogyha a Játékos a személyes adatainak törlését a Játék befejezése, illetve a nyeremények átadása előtt kéri, ez a Játékból történő kizáráshoz vezet tekintettel arra, hogy a Játékos személyes adatai nélkül a Játék nem bonyolítható le. Az adatok feldolgozását az ETA Hungary Kft.végzi.

 

Nyereményjátékban való részvétellel a Játékos kijelenti, hogy a jelen Játékszabályzatnak hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja. A Nyereményjátékban való részvétel és a Nyereményjátékkal kapcsolatban rendelkezésre bocsátott személyes adatok megadása önkéntes.

 

Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

 

Budapest, 2016. szeptember 09.